تغذیه کردن امنیت آمریکا مذاکرات وزارت خارجه

تغذیه کردن: امنیت آمریکا مذاکرات وزارت خارجه اخبار بین الملل

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی ٨ درصدی میانگین قیمت گوشت گوسفندی/ متوسط قیمت گندم ١٣١٣٠ ریال ، زیاد کردن ٣٥

در بخش حبوبات، در سه ماهة اول سال ١٣٩٧، میانگین قیمت نخود ٤١٧٤٢ ریال و میانگین قیمت عدس ٤٤١٠٣ ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ١٩,٥ درصد کم کردن

٨ درصدی میانگین قیمت گوشت گوسفندی/ متوسط قیمت گندم ١٣١٣٠ ریال ، زیاد کردن ٣٥

زیاد کردن ٣٥,٨ درصدی میانگین قیمت گوشت گوسفندی/متوسط قیمت گندم ١٣١٣٠ ریال

عبارات مهم : کارگر

در بخش حبوبات، در سه ماهة اول سال ١٣٩٧، میانگین قیمت نخود ٤١٧٤٢ ریال و میانگین قیمت عدس ٤٤١٠٣ ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ١٩,٥ درصد کم کردن و ٣.٨ درصد زیاد کردن یافته است.

به گزارش ایلنا، مرکز آمار کشور عزیزمان ایران میانگین قیمت محصولات و هزینة خدمات کشاورزی بهار ١٣٩٧ را انتشار داده است که براساس آن در بخش غلات، در سه ماهة اول سال ١٣٩٧، میانگین قیمت گندم ١٣١٣٠ ریال و میانگین قیمت جو ١١٣٣٤ ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ١,٣ درصد و ١٥.٩ درصد زیاد کردن داشته است.

در بخش حبوبات، در سه ماهة اول سال ١٣٩٧، میانگین قیمت نخود ٤١٧٤٢ ریال و میانگین قیمت عدس ٤٤١٠٣ ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ١٩,٥ درصد کم کردن و ٣.٨ درصد زیاد کردن یافته است.

٨ درصدی میانگین قیمت گوشت گوسفندی/ متوسط قیمت گندم ١٣١٣٠ ریال ، زیاد کردن ٣٥

در بخش محصولات جالیزی، در بهار سال ١٣٩٧، میانگین قیمت هندوانه ٨٩٧٨، خربزه ١٦٢٧٠ و خیار ١١٩٨٣ ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ١٦١,١، ٦٤.٢ و ٢٦.٤ درصد زیاد کردن داشته هست.

در بخش سبزیجات، در سه ماهة اول سال ١٣٩٧، میانگین قیمت سیب زمینی ٥٧٥٣، پیاز ٥٨١٠ و گوجه فرنگی ٦٩١٧ ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ٤٩,٩، ٣٧.٦ و ٢٢.٥ درصد کم کردن یافته ­است.

در بخش حبوبات، در سه ماهة اول سال ١٣٩٧، میانگین قیمت نخود ٤١٧٤٢ ریال و میانگین قیمت عدس ٤٤١٠٣ ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ١٩,٥ درصد کم کردن

در بخش محصولات علوفه ای، در بهار سال ١٣٩٧، میانگین قیمت یونجه ٩٩٨٦ و کاه ١٥٨٢ ریال بوده که به ترتیب نسبت به بهار سال قبل ٤٢,٦ و ٢١.٩ درصد زیاد کردن داشته هست.

در بخش میوه های هسته دار، در سه ماهة اول سال ١٣٩٧، میانگین قیمت زردآلو ٥٠٥٢٨ و میانگین قیمت آلبالو ٤٤٦٦٤ ریال بوده که به ترتیب نسبت به بهار سال قبل ٤١,٧ و ١٤.٩ درصد زیاد کردن نشان می دهد و میانگین قیمت هلو ٢٩٣٢٠ بوده که ٢.٨ درصد کم کردن داشته است.

در بخش میوه های دانه دار، در بهار سال ١٣٩٧، میانگین قیمت سیب درختی ٤٥١٢٢ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٧٥,١ درصد زیاد کردن یافته است.

٨ درصدی میانگین قیمت گوشت گوسفندی/ متوسط قیمت گندم ١٣١٣٠ ریال ، زیاد کردن ٣٥

در بخش دامداری سنتی، در سه ماهة اول سال ١٣٩٧، میانگین قیمت یک کیلوگرم گوسفند و بره زنده ٢٠٢٤٧٢ ریال و یک کیلوگرم گاو پرواری زنده ١٥٥٤٣٧ ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣٥,٨ و ٢١.٦ درصد زیاد کردن داشته است.

در بخش فراورده های دامی سنتی، در بهار سال ١٣٩٧، میانگین قیمت یک کیلوگرم شیر گوسفند ٤٤٠٢٧ ریال بوده که نسبت به بهار سال قبل ٠,٧ درصد زیاد کردن داشته است و میانگین قیمت یک کیلوگرم شیر گاو ١٢٤٢١ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٦.٥ درصد زیاد کردن نشان میدهد.

در بخش حبوبات، در سه ماهة اول سال ١٣٩٧، میانگین قیمت نخود ٤١٧٤٢ ریال و میانگین قیمت عدس ٤٤١٠٣ ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ١٩,٥ درصد کم کردن

در بخش هزینه های خدمات ماشینی، در سه ماهة اول سال ١٣٩٧، هزینة شخم یک هکتار زمین زراعی آبی ١٨٣٧١٥٧ ریال و هزینة شخم یک هکتار زمین زراعی دیم ١٢٥١٧٣٣ ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ١,٠ و ١٢.٢ درصد زیاد کردن داشته است.

در بخش دستمزد نیروی کار، در بهار سال ١٣٩٧، دستمزد کارگر میوه چین مرد ٤٨٣٦٨٢ ریال بوده که نسبت به سال قبل ٧,٤ درصد زیاد کردن داشته و دستمزد کارگر میوه چین زن ٣٨١٨٠٩ ریال بوده که نسبت به بهار سال قبل ٧.٢ درصد زیاد کردن داشته هست. همچنین، دستمزد کارگر وجین کار و تنک کار مرد ٥٩٧٦١١ ریال و دستمزد کارگر وجین کار و تنک کار زن ٦٥٩٦١٧ ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ١٢.٧ و ١٢.٢ درصد زیاد کردن نشان می دهد.

٨ درصدی میانگین قیمت گوشت گوسفندی/ متوسط قیمت گندم ١٣١٣٠ ریال ، زیاد کردن ٣٥

واژه های کلیدی: کارگر | دستمزد | محصولات | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs

بدون دیدگاه

دیدگاه شما

نظر شما: